Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

itsokay
doesn't matter how often I reblog this, doesn't stop to be true
Reposted fromNathanae Nathanae
itsokay
0655 e14b 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
itsokay
0661 e5e8 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
itsokay
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

May 27 2018

itsokay
Reposted fromgarstki garstki viagdziejestola gdziejestola
itsokay
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
itsokay
4207 a1e8
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacoeurina coeurina
itsokay
4807 0431
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacoeurina coeurina
itsokay
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
itsokay
4867 4d62
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianezavisan nezavisan
itsokay
5389 1e7b
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
itsokay
itsokay
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viacoeurina coeurina
itsokay
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
itsokay
8100 f1b0

memehumor:

I shouldn’t have laughed that hard

itsokay
itsokay
1136 59cd
Reposted fromdyermaker dyermaker viacoeurina coeurina
itsokay
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
itsokay
4335 7935 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl